Archív

Archív pro ‘Dokumenty’ Kategorie

Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

.

Na níže uvedeném odkazu je ke stažení Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV MP odpad Habří

.

Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 1/2017, o místních poplatcích

.

Na níže uvedeném odkazu je ke stažení Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 1/2017, o místních poplatcích

OZV MP (psi ubyt. kapacita) Habří

.

 

Volby do Poslanecké sněmovny

.

V příloze je dokument se stanovením volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

příloha

.

 

Dražební vyhláška

.

V příloze je zveřejněna Dražební vyhláška týkající se:

  • pozemek parcelní číslo st. 2, evidovaná výměra 202 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba č.p. 30, způsob využití pro bydlení, obec Habří; stavba stojí na pozemku p.č.: st. 2
  • pozemek parcelní číslo 34/1, evidovaná výměra 232 m2 – zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond;

 vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 139 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, katastrální území Habří u Lipí, (dále jen „předmět dražby“)

476497314_0_Dražební vyhláška 0745D000063_17 ze dne 8.6 (2)

.

 

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

.

.

Finanční úřad zveřejnil veřejnou vyhlášku týkající se daně z nemovitosti na rok 2017. Uvedená vyhláška je k nahlédnutí v na tomto odkazu ve formátu pdf.

.

.

Informace k dani z nemovitosti

.

V příloze jsou uvedeny aktuální informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 pro obec Habří.

příloha ve formátu pdf

.

Volby do zastupitelstev obcí – 2014

.

Starosta obce stanovil počet členů volební komise a zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí 2014. Příslušné dokumenty viz příloha.

.

Finanční zpráva a zpráva o přezkoumání hospodaření

 

Výkaz pro hodnocení územních samosprávních celků, FIN 2-12M plnění rozpočtu dobrovolných svazků obcí a regionálních rad vykazfin.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 prezkoumani.pdf

 

Categories: Dokumenty Tags:

Stavební povolení – vodovod – vyhláška

Magistrát města České Budějovice vydává stavební povolení ke stavbě vodního díla:
Vodovod Habří – samoty – vodovod a kanalizace
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. Č. 516/1, 515/1, 69/6, 69/2, 71 v katastrálním území Habří u Lipí, čhp 1-06-03-006, hydrogeologický rajón 631.
Stavební objekty: SO-O1 Vodovod, SO-02 Zvyšovací stanice, SO-03 Kanalizace
Kompletní dokumentace stavby je k dispozici na kanceláři OÚ Habří.

Příloha: Stavební povolení – vodovod

Categories: Dokumenty, Vyhlášky Tags:

Jednací řád OÚ

V příloze najdete jednací řád Obecního úřadu Habří.

Jednací řád je ve formátu *.doc.

V případě Vašeho zájmu je podepsaný originál dokumentu k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Příloha: Jednací řád

Categories: Dokumenty Tags: