Archív

Archív pro ‘Územní plánování’ Kategorie

Územní plánování – Veřejná vyhláška

20.12.2016 Bez komentářů

.

Obecní úřad Habří, jako pořizovatel územního plánu Habří, podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), oznamuje dle § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří.

Jelikož vzhledem k rozsahu návrhu územního plánu Habří jej není možné vyvěsit na úřední desce, je celý návrh územního plánu Habří zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce http://www.habri.cz/ viz níže, ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky oznamující veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky.
Návrh územního plánu Habří je také vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Habří ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky oznamující veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky.
Další informace popřípadě podá oprávněná úřední osoba pořizovatele Ing. Simona Ťoupalíková (mob: 728 454 318).
Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona může do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky každý uplatnit písemné připomínky na adresu pořizovatele, tj. Obecního úřadu Habří, Habří 32, 373 84 Dubné.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

.

verejna_vyhlaska_SJ

UP_Habri-hlavni_vykres-SJ

UP_Habri-vykres_ZPF-SJ

UP_Habri-vykres_zakladniho_cleneni-SJ

UP_Habri-vykres_VPS-SJ

UP_Habri-vykres_sirsich_vztahu-SJ

UP_Habri-textova_cast-SJ

UP_Habri-koordinacni_vykres-SJ

 

 

Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3

20.04.2016 Bez komentářů

.

V níže uvedeném odkazu je návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
ve znění Aktualizace č. 3

362903154_1_veřejná vyhláška

.

Categories: Územní plánování Tags:

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v uplynulém období

20.04.2016 Bez komentářů

.

V níže uvedené příloze je ve formátu pdf uložena Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v uplynulém období

Kraj_Zpráva o uplatňování – IV.AZUR_final

.

Categories: Územní plánování Tags:

Návrh zadání územního plánu Habří

01.03.2016 Bez komentářů

.
V přílohách jsou první dokumenty týkající se zpracování nového územního plánu obce Habří. Jedná se o Veřejnou vyhlášku návrhu zadání územního plánu Habří a o samotný Návrh zadání územního plánu Habří. Oba dokumenty jsou ve formátu pdf.

Veřejná vyhláška

Návrh zadání

.

Záměr – prodej pozemku

04.02.2016 Bez komentářů

.

Obec Habří má záměr prodat pozemek par.č. 9/5 o výměře 4m2 v katastru obce Habří u Lipí. Bližší informace včetně pozemkové mapy v příloze.

příloha ve formátu pdf

.

Oznámení o záměru – koupě pozemků

22.01.2015 Bez komentářů

.

Obecní úřad Habří oznamuje záměr – koupě pozemků.

Jedná se o pozemky par.č.519/4 a 519/5 v katastru obce Habří. Bližší informace viz přiložený dokument.

dokument.pdf

.

 

Záměr – směna pozemků

11.12.2014 Bez komentářů

.

Obec Habří zveřejňuje záměr o směně pozemků v katastru obce

informace o záměru ve formátu pdf

.

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.

09.11.2012 Bez komentářů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad České Budějovice, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 19 a § 20 zákona Č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahajuje v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.

 

Celé znění vyhlášky je k dispozici v kanceláři OÚ nebo ke stažení zde: vyhláška.pdf

 

Prodloužení územního rozhodnutí – stavba RD na pozemku 166/1.

20.10.2011 Bez komentářů

Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu rodinného domku na pozemku s parcelním číslem 166/1 v katastru obce Habří.

Příloha: Prodloužení územního rozhodnutí – stavba RD na pozemku 166/1

Categories: Územní plánování Tags:

Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

05.10.2011 Bez komentářů

Jihočeský Krajský Úřad vydává veřejnou vyhlášku týkající se Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Příloha: Oznámení/ veřejná vyhláška

Categories: Územní plánování, Vyhlášky Tags: