Archív

Archív pro ‘Vyhlášky’ Kategorie

Vyhláška č. 1/2012 – komunální odpady

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Celé znění vyhlášky je ke stažení zde ve formátu pdf, k přečtení níže, nebo případně k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Znění vyhlášky:

OBEC HABŘí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Habří na svém zasedání dne 27.10.2012 usnesením č.S /2012
Usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ,ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmo d) a § 64 odst. 2 písmo H) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“)
Čl.1
1. Obec Habří touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění. Využívání a odstraňování komunálních
odpadů („dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Habří.
Čl.2
Poplatník
Poplatek platí
a) Fyzická osoba která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl.3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit
existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
2. Poplatník dle § 10b písmeno b) zákona o místních poplatcích je povinen ohlásit správci
poplatku zejména příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování.
3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci.
4. Dojde li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
ČI. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku je stanovena v příloze OZV.
ČI.S
Splatnost poplatku
1. Poplatek pro poplatníka podle § 10b ods. 1 písmeno a) zákona o místních poplatcích je
splatný jednorázově vždy nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
ČI.6
Osvobození a úlevy
1. Od placení tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby, které v kalendářním roce
nedovršily 18 let
2. Osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny pobytu – Habří 32
Čl.7
Navýšení poplatku
1. Nebudou-Ii poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
ČI.S
Zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška vydaná dne 13.12.2003
Čl.9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013

Vyvěšeno na úřední desce dne 1.11.2012
Sejmuto z úřední desky dne 17.112012

Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Jihočeský Krajský Úřad vydává veřejnou vyhlášku týkající se Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Příloha: Oznámení/ veřejná vyhláška

Categories: Územní plánování, Vyhlášky Tags:

Vyhláška – Stavební povolení – V. Žák

Magistrát města České Budějovice vydává veřejnou vyhlášku týkající se vydání stavebního povolení ke stavbě na pozemku parc.č.10/2.

Příloha: Oznámení/ veřejná vyhláška

Categories: Vyhlášky Tags:

Zahájení územního řízení

26.08.2011 Comments off

Magistrát města České Budějovice vydává veřejnou vyhlášku týkající se Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání. /zemní řízení je vedeno ke stavbě na pozemku parc.č.166/1.

Příloha: Oznámení/ veřejná vyhláška

Categories: Vyhlášky Tags:

Zahájení územního řízení

28.04.2011 Comments off

OZNÁMENÍ
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání.
Stavba RD na pozemku parc. Č. 387/1 v katastrálním území Habří u Lipí.
 

Veřejná vyhláška viz příloha.

Categories: Vyhlášky Tags:

Stavební povolení – vodovod – vyhláška

Magistrát města České Budějovice vydává stavební povolení ke stavbě vodního díla:
Vodovod Habří – samoty – vodovod a kanalizace
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. Č. 516/1, 515/1, 69/6, 69/2, 71 v katastrálním území Habří u Lipí, čhp 1-06-03-006, hydrogeologický rajón 631.
Stavební objekty: SO-O1 Vodovod, SO-02 Zvyšovací stanice, SO-03 Kanalizace
Kompletní dokumentace stavby je k dispozici na kanceláři OÚ Habří.

Příloha: Stavební povolení – vodovod

Categories: Dokumenty, Vyhlášky Tags:

Oznámení o zahájení řízení – vyhláška /vodovod

Oznámení o zahájení řízení – vyhláška Vodovod Habří – samoty – vodovod a kanalizace. Přiložený dokument je ve formátu *.pdf. Originál dokumentu je k nahlédnutí v kanceláři Obecního Úřadu a od 2.2. do 17.2.2011 na informační tabuli OÚ.

Příloha: Oznámení o zahájení řízení – vyhláška

Categories: Vyhlášky Tags:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 včetně novelizace ze dne 1.12.2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Příloha: Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
Příloha: Novelizace ze dne 1.12.2004

Categories: Vyhlášky Tags:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích.

Příloha: Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

Categories: Vyhlášky Tags:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Příloha: Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Categories: Vyhlášky Tags: