Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Habří

Starosta SDH: Čížek Jan (+420 604 646 131)
Velitel družstva SDH: Puffer Rostislav (+420 606 229 023)
Administrativa: Baboučková Jarmila
kontakt: hasici@habri.cz

 

 

Z historie sboru

Sbor byl založen roku 1886, jeho duchovním otcem byl řídící učitel František Chromý, haberský rodák (viz pamětní deska na budově bývalé školy). Původně sbor zahrnoval vesnice: Habří, Lipí, Kvítkovice, Kaliště a Čakovec. A tak začali naši předkové se vší rozhodností bojovat proti zákeřnému nepříteli – ohni a ostatním živlům. Tuto ušlechtilou práci začali pod heslem „Jeden za všechny a všichni za jednoho“. Nebyla to práce lehká. Do vínku dostali ruční přenosnou stříkačku, kterou zaplatili Obecní úřady, ale výstroj a další výzbroj si museli hasiči pořizovat z vlastních prostředků. Ty získávali z vlastní osvětové činnosti (plesy, výlety, divadelní představení apod.), dále pak z darů a příspěvků místních obcí a jiných institucí, např.od Zemského výboru, kláštera ve Vyšším Brodu, císařské kanceláře ve Vídni, knížete Schwrzemberka z Hluboké, pojišťovan a soukromých dárců, jimž chránili majetky.

Při založení čítala členská základna 70 členů a sbor byl začleněn do I.župy Velešínské, od roku 1908 do župy Budivoj v Č.Budějovicích. V roce 1888 zakoupil sbor ruční pojízdnou stříkačku taženou koňmi a čerpání vody zajišťovalo 8 mužů. V roce 1929 si postavili hasičské skladiště. Před I.světovou válkou zasahovali v letech 1891 až 1910 u 18 požárů, v letech 1932 až 1938 u dalších 6 požárů. V roce 1941 zakoupil sbor novou motorovou stříkačku, která byla nasazena v lednu 1942 při požáru truhlářské dílny u Bíců v Habří (byl mráz -22°C).

Z větších ohňů pak ještě byl u Fučíků v Habří v roce 1953 a v roce 1988, kdy hořel kravín JZD v Lipí. V roce 1972 a 1985 byla velká voda (bouřky) a byly zatopeny byty u Postlů v Habří čp.39 a u Čížků čp.35 a některé další sklepy v obci – i tady účinně pomáhali hasiči. Do roce 1938 se také zúčastňovali slavností Božího těla v Dubném, svěcení nové kaple v Kvítkovicích 1902, svěcení nových zvonů v Dubném 1996 a svěcení nových stříkaček u soudsedních sborů apod. V roce 1922 se oddělili hasiči z Lipí a Kališť, založili si svůj Sbor, rovněž tak i v roce 1938 si založily vlastní Sbor v Kvítkovicích včetně Čakovce, takže stav členů poklesl na 39, po roce 1950 pak na 28. Významnými mezníky v činnosti byly hasičské sjezdy, které náš sbor pořádal a to župní roku 1901 a 1929, okrskový v roce 1933. Haberští hasiči se také účastnili různých slavností a sjezdů v jiných bratrských sborech (nejdále ve Zlivy, ve Veselí, v Římově aj.)

Přišel rok 1950 a s ním reorganizace hasičstva, Sbory byla přejmenovány na Místní hasičské jednotky, veškerý majetek převzaly obce a ty také řídily jejich činnost. Tím došlo k celkovému útlumu a úpadku veškeré činnosti hasičů. Teprve v roce 1968 dochází opět k obnovení aktivity hasičů, došlo i k omlazení členské základny, zapojilo se i 12 žen. Od roku 1977 se náš sbor zúčastňoval požárních soutěží a opět došlo k obnovení starých tradic. Od roku 1970 obnoveny poutě „U Víta“ a hasiči se zúčastňovali různých akcí MNV, což byla pro obec značná pomoc.

V roce 1990 byl opět obnoven název Sbor dobrovolných hasičů, opět došlo ke změnám v organizaci hasičské myšlenky. Náš sbor se nyní dále věnuje osvětové činnosti a také drobným zásahům při různých pohromách. Hlavní úkoly v požární bezpečnosti teď zajišťují profesionálové z Č.Budějovic. Za svou záslužnou práci bylo uděleno sboru a jeho členům řada uznání. K letošnímu 125.výročí založení má náš sbor 30 členů, z toho 6 žen.

Z kroniky vypsal pan Josef Babouček – duben 2011