Archív

Archív pro

Rozpočet obce na rok 2013

Rozpočet obce na rok 2013. V příloze jsou uvedeny předpokládané příjmy a výdaje na rok 2013. Dokument je ve formátu *.pdf. Originál dokumentu je k nahlédnutí na OÚ.

Příloha: Rozpočet obce na rok 2013.

Podrobný rozpočet: rozp01, rozp02, rozp03, rozp04, rozp05, rozp06

Categories: Hospodaření Tags:

Stavební povolení – parc. č. 166/1 – Habří u Lipí

Stavební úřad České Budějovice vydává podle § 115 stavebního zákona a . 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení na stavbu:
Jednopodlažní rodinný dům garáží, s novým sjezdem na pozemek včetně zpevněných ploch a žumpy, Habří u Lipí (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 166/1 v katastrálním území Habří u Lipí.

Stavební povolení viz příloha pdf nebo v kanceláři OÚ.

Categories: Nezařazené Tags:

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad České Budějovice, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 19 a § 20 zákona Č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahajuje v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.

 

Celé znění vyhlášky je k dispozici v kanceláři OÚ nebo ke stažení zde: vyhláška.pdf

 

Změna telefonního čísla

 

Dne 1. 11. 2012 došlo ke změně telefonního čísla do kanceláře obecního úřadu.

Nové telefonní číslo je +420 383 809 302.

Ostatní kontaktní údaje zůstávají stejné viz. kontakty.

Categories: Nezařazené Tags: