Domů > Dokumenty - úřední deska, Vyhlášky > Vyhláška č. 1/2012 – komunální odpady

Vyhláška č. 1/2012 – komunální odpady

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Celé znění vyhlášky je ke stažení zde ve formátu pdf, k přečtení níže, nebo případně k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Znění vyhlášky:

OBEC HABŘí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Habří na svém zasedání dne 27.10.2012 usnesením č.S /2012
Usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ,ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmo d) a § 64 odst. 2 písmo H) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“)
Čl.1
1. Obec Habří touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění. Využívání a odstraňování komunálních
odpadů („dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Habří.
Čl.2
Poplatník
Poplatek platí
a) Fyzická osoba která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl.3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit
existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
2. Poplatník dle § 10b písmeno b) zákona o místních poplatcích je povinen ohlásit správci
poplatku zejména příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování.
3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci.
4. Dojde li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
ČI. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku je stanovena v příloze OZV.
ČI.S
Splatnost poplatku
1. Poplatek pro poplatníka podle § 10b ods. 1 písmeno a) zákona o místních poplatcích je
splatný jednorázově vždy nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
ČI.6
Osvobození a úlevy
1. Od placení tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby, které v kalendářním roce
nedovršily 18 let
2. Osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny pobytu – Habří 32
Čl.7
Navýšení poplatku
1. Nebudou-Ii poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
ČI.S
Zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška vydaná dne 13.12.2003
Čl.9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013

Vyvěšeno na úřední desce dne 1.11.2012
Sejmuto z úřední desky dne 17.112012

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy